Io

Using NIF to handle both compute-bound & IO-bound tasks in elixir

coroutine-rs